ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غبار

لغت‌نامه دهخدا

غبار. [ غ ِ ] (اِ) و غباره را در بعضی لغت نامه ها بمعنی چوبی که بدان گاو رانند، آورده اند ولی صحیح غباز است . رجوع به غباره و غباز شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ