ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غباری

لغت‌نامه دهخدا

غباری . [ غ ُ ] (اِخ ) (طلح الَ ...) موضعی است در جبلین و متعلق به بنی سنبس . (معجم البلدان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ