ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غباری گرفتن

لغت‌نامه دهخدا

غباری گرفتن . [ غ ُ گ ِ رِ ت َ ] (مص مرکب ) اندوهناک شدن و آزرده شدن و آشفته شدن . (فرهنگ نفیسی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ