ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غباریه

لغت‌نامه دهخدا

غباریه . [ غ ُ ی َ ] (اِ) درختی است کوهی و میوه ٔ آن سرخ رنگ میباشد به مقدار عنابی کوچک و بعضی گویند نام همان میوه است و آن را به عربی عنب الدب خوانند. (برهان ). عنب الدب . (اختیارات بدیعی ) (تحفه ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ