ترجمه مقاله

عیب چینی

لغت‌نامه دهخدا

عیب چینی . [ ع َ / ع ِ ] (حامص مرکب ) عیبجوئی . (آنندراج ). نکته گیری و ایرادگیری . (از ناظم الاطباء).
ترجمه مقاله