ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عوصی

لغت‌نامه دهخدا

عوصی . [ ع َ ] (ص نسبی ) منسوب است به عوص ، که آن نام بطنی است ، و عبدالملک عوصی حمصی بدین لقب شهرت دارد. (از اللباب فی تهذیب الانساب ). و رجوع به عوص شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ