ترجمه مقاله

عنفقة

لغت‌نامه دهخدا

عنفقة. [ ع َ ف َ ق َ ] (ع مص ) سبکی چیزی . (منتهی الارب ). سبک و اندک شدن چیزی . (از اقرب الموارد). || (اِ) ریش بچه ، یعنی موی پاره مابین لب زیرین و زنخ . (از منتهی الارب ) (از آنندراج ). ریش بچه ، یعنی موی زیر لب . (دهار). مویهای اندکی است مابین لب زیرین و زنخ ، و بجهت سبکی و اندکی آن بدین نام خوانده شده است . و گاهی محل این مویها را نیز عَنْفَقَة نامند. ج ، عَنافق . (از اقرب الموارد).
ترجمه مقاله