ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عمیس

لغت‌نامه دهخدا

عمیس . [ ع ُ م َ ] (اِخ ) ابن میمون . رجوع به ابوعبیدة شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ