ترجمه مقاله

عمیر

لغت‌نامه دهخدا

عمیر. [ ع ُ م َ] (اِخ ) مکنی به ابومغلس . رجوع به ابوالمغلس شود.
ترجمه مقاله