ترجمه مقاله

عمر حمیری

لغت‌نامه دهخدا

عمر حمیری . [ ع ُ م َ رِ ح ِم ْ ی َ ] (اِخ ) ابن عبداﷲ. رجوع به عمر بامخرمة شود.
ترجمه مقاله