ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

علی

لغت‌نامه دهخدا

علی . [ ع َ ] (اِخ ) ابن احمد مهلبی لغوی ، مکنی به ابوالحسن . رجوع به علی مهلبی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ