ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

علی

لغت‌نامه دهخدا

علی . [ ع َ ] (اِخ ) ابن محمد سالم بن ولی الدین ترکمانی الاصل دمشقی المولد حنفی . رجوع به علی ترکمانی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ