ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

علی

لغت‌نامه دهخدا

علی . [ ع َ ] (اِخ ) ابن حسن بن عبداﷲ عطاس حضرمی باعلوی . رجوع به علی عطاس شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ