ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

علی

لغت‌نامه دهخدا

علی . [ ع َ ] (اِخ ) ابن محمد خلیلی زیدی جیلی . رجوع به علی خلیلی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ