ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

علی

لغت‌نامه دهخدا

علی . [ ع َ ] (اِخ ) ابن محمد خراسانی حسنی ، مشهور به سائح علوی . رجوع به علی سائح شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ