ترجمه مقاله

علی

لغت‌نامه دهخدا

علی . [ ع َ ] (اِخ ) ابن عبداﷲبن مخلوف طرابلسی مغربی ، مکنّی به ابوالحسن . رجوع به علی طرابلسی شود.
ترجمه مقاله