ترجمه مقاله

علی نبیتیتی

لغت‌نامه دهخدا

علی نبیتیتی . [ ع َ ی ِ ن َ ] (اِخ ) ابن عبدالقادر نبیتیتی مصری حنفی . ریاضیدان و ادیب و نحوی و مطلع در علم عروض بود. و مدتی عهده دار توقیت در جامع أزهر شد و در حدود سال 1060 هَ . ق . درقاهره درگذشت . او راست : 1- اجابة طلاب الهدی فی شرح مجیب الندا فی شرح قطرالندا، در نحو. 2- شرح بر الرحبیه در فرائض . 3- شرح الفتحیة فی الاعمال الجیبیة، از سبط ماردینی . 4- القول الوافی فی شرح الکافی فی العروض و القوافی . 5- مطالع السعادة الابدیة فی وضع الاوفاق والخواص الحرفیة و العددیة. (از معجم المؤلفین ).
ترجمه مقاله