ترجمه مقاله

علی طرابلسی

لغت‌نامه دهخدا

علی طرابلسی . [ ع َ ی ِ طَ ب ُ ل ُ ] (اِخ ) ابن یاسین طرابلسی . ملقب به نورالدین . شیخ و قاضی القضات حنفی های مصر. وی در عهد سلطان سلیم ثانی از مقام قضاوت خویش اکراه پیدا کرد و سلطان یکی از قضات ترک را به جای وی برگزید. این قاضی جدید نزد سلطان سلیم از وی بدگویی کرد و سلطان سلیم به قتل یا تبعید او فرمان داد ولی این فرمان یک روز پس از مرگ طبیعیش رسید. اودر سال 942 هَ . ق . درگذشت . (از الاعلام زرکلی از الکواکب السائرة ج 3 ص 212 و شذرات الذهب ج 8 ص 248).
ترجمه مقاله