ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

علی حنفی

لغت‌نامه دهخدا

علی حنفی . [ ع َ ی ِ ح َ ن َ ] (اِخ ) ابن محمد سالم بن ولی الدین ترکمانی دمشقی حنفی . رجوع به علی ترکمانی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ