ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

علی حضرمی

لغت‌نامه دهخدا

علی حضرمی . [ ع َ ی ِ ح َ رَ ] (اِخ ) ابن حسن بن عبداﷲ عطاس حضرمی باعلوی . رجوع به علی عطاس شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ