ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

علوان الاقشهری

لغت‌نامه دهخدا

علوان الاقشهری . [ ع َل ْ نُل ْ اَ ش َ ] (اِخ ) بابا نعمةاﷲ محمود نخجوانی . از خواجگان طریقت نقشبندیه . رجوع به بابا نعمةاﷲ... شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ