ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

علوان آق شهری

لغت‌نامه دهخدا

علوان آق شهری . [ع َل ْ ن ِ ش َ ] (اِخ ) بابا نعمةاﷲ. از خواجگان طریقت نقشبندیه . رجوع به بابا نعمةاﷲ محمود نخجوانی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ