ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عقول

لغت‌نامه دهخدا

عقول . [ ع َ ] (ع ص ) خردمند و فهم کننده چیزی را. (منتهی الارب ). درک کننده و دریابنده امور را. (از اقرب الموارد). || داروی قابض . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). هر دارو که شکم ببندد. داروی که شکم فروبندد. ج ، عَقولات . (یادداشت مرحوم دهخدا). و هو [ ینبوت ] عقول للبطن یتداوی به . (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ