ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عقدةالذنب

لغت‌نامه دهخدا

عقدةالذنب . [ ع ُ دَ تُذْ ذَ ن َ ] (اِخ ) عقده ٔ ذنب . رجوع به عقده ٔ ذنب و عقدة و عقده و عقدتین شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ