ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عضویت

لغت‌نامه دهخدا

عضویت . [ ع ُ وی ی َ ] (ع مص جعلی ، اِمص ) عضو بودن . کارمند بودن . (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به عضو شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ