ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عضویت یافتن

لغت‌نامه دهخدا

عضویت یافتن . [ ع ُ وی ی َ ت َ ] (مص مرکب ) کارمند اداره یا وزراتخانه یا بنگاه یا انجمن و یا حزبی شدن . عضو شدن . (فرهنگ فارسی معین ). و رجوع به عضویت شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ