ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عصاره گرفتن

لغت‌نامه دهخدا

عصاره گرفتن . [ ع ُ رَ / رِ گ ِ رِ ت َ ] (مص مرکب ) شیره کشیدن . عصاره کشیدن . افشردن چیزی را تا عصاره ٔ آن خارج شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ