ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عسل مصفی

لغت‌نامه دهخدا

عسل مصفی . [ ع َ س َ ل ِ م ُ ص َف ْ فا ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) عسل موم گرفته ٔ صاف کرده . (ناظم الاطباء). عسلی که مومش را گرفته و تصفیه کرده باشند. عسل پالوده . (فرهنگ فارسی معین ) : فیها انهار من ماء غیر آسن ... و انهار من عسل مصفی . (قرآن 15/47)؛ در آن است انهاری از آب نامتغیر و انهاری از عسل تصفیه شده .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ