ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عرندس

لغت‌نامه دهخدا

عرندس . [ ع َ رَ دَ ] (ع ص ) شتر سخت و توانا. (منتهی الارب ). سخت و طویل القامت از شتران ، گویند بعیر عرندس و ناقة عرندس و عرندسة. (از اقرب الموارد). || توجبه ٔ بسیار آب . (منتهی الارب ). سیل بسیار. (از اقرب الموارد). || (اِ) شیر بیشه . (منتهی الارب ). اسد بزرگ و عظیم . (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ