ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عرصی

لغت‌نامه دهخدا

عرصی . [ ع َ صی ی ] (ص نسبی ) منسوب به عرصة. و بنواسحاق یعنی فرزندان اسحاق بن عبداﷲبن جعفربن ابی طالب بن عبدالمطلب بدانجا منسوبند. (از معجم البلدان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ