ترجمه مقاله

عرصف

لغت‌نامه دهخدا

عرصف . [ ع َ ص َ ] (ع اِ) حشیشی است که آنرا به شیرازی ماش دارو و به یونانی کمافیطوس خوانند. (برهان ). نباتی است . (از اقرب الموارد). گیاهی است یونانی مانند مافیطوس که ورقش با آب عسل چهل روز نوشیدن ، دافع عرق النساء است و هفت روز، دافع یرقان . (منتهی الارب ). و رجوع به مخزن الادویه و تحفه ٔ حکیم مؤمن و جامع المفردات ابن البیطار شود.
ترجمه مقاله