ترجمه مقاله

عرصتان

لغت‌نامه دهخدا

عرصتان . [ ع َ ص َ ] (ع اِ) تثنیه ٔ عرصة (در حال رفع). رجوع به عرصة شود. || (اِخ ) دو فضاء است در عقیق مدینه که آنرا عصة الصغری و عرصة الکبری گویند. (از منتهی الارب ). دو بقعه است در عقیق مدینه ، کبری و صغری . (از اقرب الموارد). در عقیق است از نواحی مدینه و آن افضل و اکرم بقاع مدینه میاشد. بنی امیه از ایجاد ساختمان در آنجا جلوگیری میکردند و سلطان مدینه جز به امر خلیفه از آنجا به کسی اقطاع نمیداد. رجوع به معجم البلدان شود.
ترجمه مقاله