ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عدلی

لغت‌نامه دهخدا

عدلی . [ ع َ ] (اِخ ) تخلص شعری سلطان بایزیدبن سلطان محمد فاتح است . رجوع به سلطان بایزید شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ