ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عثکلة

لغت‌نامه دهخدا

عثکلة. [ ع َ ک َ ل َ ] (ع مص ) زینت دادن هودج را، از عُثکولة. (منتهی الارب ). || دویدن گران و سست . (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ