ترجمه مقاله

عاقبت بینی

لغت‌نامه دهخدا

عاقبت بینی . [ ق ِ ب َ ] (حامص مرکب ) رجوع به عاقبت بین شود.
ترجمه مقاله