ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عادی

لغت‌نامه دهخدا

عادی . (ص نسبی ) نسبت است به عاد. رجوع به عاد و عادبن عوص شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ