ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

طوقی

لغت‌نامه دهخدا

طوقی . [ طَ / طُو ] (ص نسبی ) منسوب بطوق . طوقدار. || (اِ) قسمی انار.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ