ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

طوطاق اغریون

لغت‌نامه دهخدا

طوطاق اغریون . [ اِ ] (معرب ، اِ مرکب ) به یونانی حماض بری است و جبلی را نیز گفته اند و سلق بری و سلق جبلی نیز گفته اند،و معروف نزد اهل شیراز باطلیموس است . (فهرست مخزن الادویه ). حماض جبلی است و آن نوعی از سلق بری بود. (اختیارات بدیعی ). حماض جبلی است . (تحفه ٔ حکیم مؤمن ). و رجوع به طوطاق اِغریوس شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ