ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

طوطاق اغریوس

لغت‌نامه دهخدا

طوطاق اغریوس . [ اِ ] (معرب ، اِ مرکب ) لغتی است یونانی و معنی آن بعربی حماض البری است و آن رستنی باشد که حماض البقر و سلق بری هم گویند و آن را حماض اغریون هم خوانند که بجای سین نون باشد. (برهان ) (آنندراج ). و رجوع به ماده ٔ بعد شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ