ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

طنبسة

لغت‌نامه دهخدا

طنبسة. [ طَم ْ ب َ س َ ] (ع اِ)گستردنی است و جامه و بوریا مانندی از شاخ خرما بر پهن یک گز، بعربی طنفسه خوانند. (آنندراج ). طنفسه .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ