ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

طفور

لغت‌نامه دهخدا

طفور. [ طُ ] (ع مص ) طفرة. (منتهی الارب ). برجستن . (منتخب اللغات ) (منتهی الارب ). بالا برجستن . (منتهی الارب ). از نشیب بر بالا برجستن . (زوزنی ). وثب . (تاج المصادر).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ