ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

طفال

لغت‌نامه دهخدا

طفال . [ طَف ْ فا ] (ع ص ) سمعانی آرد: این نسبت بر کسانی اطلاق شود که فروختن «طفل » را پیشه سازند و طفل نوعی گِل است که آن را میخورند. و در اصل لغت آن را «طفل سیاه » نامند، چه گِلی را که میخورند بعلت برشته کردن سیاه میشود و در کشور مصر فروشنده ٔ این نوع گِل را طفال میخوانند. (انساب سمعانی برگ 37).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ