ترجمه مقاله

طریعن

لغت‌نامه دهخدا

طریعن .[ ] (معرب ، اِ) اسیوش است . (فهرست مخزن الادویه ).
ترجمه مقاله