ترجمه مقاله

طحرف

لغت‌نامه دهخدا

ابر تنک . || طحرفة مثله فی الکل . (منتهی الارب ).
طحرف . [ طِ رِ ] (ع اِ) آشامیدنی است تنک جز تبابه . || شوربای تنک . || مسکه ٔ تنک .
ترجمه مقاله