ترجمه مقاله

طحرفة

لغت‌نامه دهخدا

طحرفة. [ طِ رِ ف َ ] (ع اِ) آشامیدنی است تنک جز تبابه . || شوربای تنک . || مسکه ٔ تنک . || ابر تنک . (منتهی الارب ).
ترجمه مقاله