ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

طایگانی

لغت‌نامه دهخدا

طایگانی . [ ] (اِخ ) احمدبن حفص طایگانی . بگفته ٔ ابوسعد ادریسی از مردم طایگان بلخ است . وی از یحیی بن سلیم طایفی روایت کرده است و ابویعقوب یوسف بن علی ابار سمرقندی از وی روایت دارد و روایت رااز طایگانی در سمرقند یا کش فراگرفته است . (از انساب سمعانی ورق 364 «ب »).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ