ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

طایفی

لغت‌نامه دهخدا

طایفی . [ ی ِ ] (اِخ ) محمدبن مسلم طایفی . منسوب به طایف . از عبداﷲبن دینار و ابراهیم بن میسرة روایت کرده است و یحیی بن سلیم طایفی و عراقیان از وی روایت دارند. و عبدالرحمن بن مهدی گفته است که محمدبن مسلم صحاحی نوشته است . (از انساب سمعانی ورق 364 «ب »).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ