ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

طاوس

لغت‌نامه دهخدا

طاوس . [ وو ] (اِخ ) ابن مکحول . حمداﷲ مستوفی او را ازصحابه شمرده است . رجوع به تاریخ گزیده ص 231 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ