ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

طافی

لغت‌نامه دهخدا

طافی . (اِخ ) ناحیتی است به هندوستان با شهرهای آبادان ، و نعمت فراخ ، و مردمانش اسمرند و سپید. (حدود العالم ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ