ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

طاعون فتیات

لغت‌نامه دهخدا

طاعون فتیات . [ ن ِ ف َ ت َ ] (اِخ ) آن را طاعون اشراف نیز گویند، در زمان حجاج بروز کرد. و از آن رو بدین دو نام خوانده شده است که بسیاری از دوشیزگان و اشراف بدان هلاک شدند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ